Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2017

panizwasem
panizwasem
-Świat się wtedy Pani nie załamał?
-Załamał kompletnie. Ale człowiek trochę te ruiny przydepcze i ruszy dalej.
— Joanna Chmielewska w ,,W roli głównej''
Reposted fromaynis aynis viawolalabym wolalabym
panizwasem
panizwasem
panizwasem
4186 8b8d 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viawolalabym wolalabym

October 13 2017

panizwasem
Gdzieś tam w środku to całe życie mnie cholernie boli. Drażni mnie szczęście innych, uwiera codzienność.
Reposted bydivijustapersonmemequeenlekkaprzesadachar47czarnyOkruszekEwels

October 09 2017

panizwasem
panizwasem
Reposted frombluuu bluuu viatwice twice

October 06 2017

September 28 2017

panizwasem
1832 2ee1
Reposted fromsarazation sarazation viamikrokosmos mikrokosmos
panizwasem
5763 f80c
Reposted fromoutoflove outoflove viamikrokosmos mikrokosmos
panizwasem
Reposted frombluuu bluuu viazmora zmora
panizwasem
Reposted frombluuu bluuu viaciarka ciarka

September 12 2017

panizwasem
7775 7fef
panizwasem
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
panizwasem
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir vianoniegadaj noniegadaj
panizwasem
Reposted frombluuu bluuu viarysuj rysuj

September 09 2017

panizwasem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl